Начало Прием 2020/2021

Прием 2020-2021 ПДФ Печат Е-мейл

План-прием за учебната 2020/2021 г.

Прием на ученици в VIII клас за учебната 2020/2021 година в СУ "Вичо Грънчаров"

Прием на ученици след VII клас в СУ "Вичо Грънчаров" за учебната 2020/2021 година

сайт за проверка на резултатите.

https://priem.mon.bg/login

ПРОФИЛ "СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ"

Профилиращи предмети:

 • Информатика
 • Информационни технологии
 • Английски език
 • Български и литература

Формиране на бал за класиране на учениците:

 • удвоените точки от теста на националното външно оценяване по български език и литература;
 • удвоените точки от теста на националното външно оценяване по математика;
 • оценката по информационни технологии и английски език от свидетелството за основно образование, превърната по скала в точки;

Необходими документи за записване на учениците в VІІІ клас за учебната 2019/2020 година в СУ "€žВичо Грънчаров" :

 • Заявление до Директора;
 • Свидетелство за основно образование- оригинал;

Основни модули, включени в обучението в профил "Софтуерни и хардуерни науки":

 • обектно-ориентирано проектиране и програмиране;
 • програмиране на информационни системи;
 • системи за управление на база данни;
 • обработка и анализ на данни;
 • мултимедия;
 • уеб дизайн.

Подкрепа за бъдеща реализация

 • Получаване на сертификат за придобита професионална компютърна грамотност - след успешна защита на индивидуално изготвен проект към Русенския университет "Ангел Кънчев", оценката от защитата на проекта, призната за кандидатстудентски изпит.
 • Договорни отношения с Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" - Факултет "€žМатематика и информатика", който дава възможност на учениците:

-участие в организирани школи или отделни лекции по компютърни науки с участие на преподаватели от ВТУ, както в училището, така и в университета;

-участие в съвместно организирани кандидатстудентски курсове;

-защита на сертификат за професионална квалификация от Центъра за квалификация на ВТУ.

Заповед № РД09-1104/19.05.2020 г., изменяща Заповед № РД09-2152 от 27.08.2019 г., изменена със Заповед № РД 09-920 от 05.05.2020 г.
Заповедта отменя обявените дати за провеждане на всички изпити от националните външни оценявания в IV клас, за провеждане на изпитите от националните външни оценявания по чужд език в VII клас (по желание на ученика) и за провеждане на всички изпити от националните външни оценявания в Х клас ... (публ. 19.05.2020 г.)

Заповед № РД09-2152/27.08.2019 г. за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания (НВО) в 4. клас, в 7. клас и в 10. клас през учебната 2019/2020 и на графици на дейности

съгласноНАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование(публ. 13.09.2019 г.)

Съгласно НАРЕДБА № 11 ОТ 1 СЕПТЕМВРИ 2016 Г. ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ:

(10) Когато за приемане на места, определени с държавния или с допълнителния план-прием, се налага превръщане в точки на оценките от документите за завършен етап или за завършена основна степен на образование, се прилага следната скала:
1. отличен 6 се приравнява на 50 точки;
2. много добър 5 се приравнява на 39 точки;
3. добър 4 се приравнява на 26 точки;
4. среден 3 се приравнява на 15 точки.

(11) Скалата по ал. 10 не се прилага за превръщане на точките в оценки, когато оценката е изразена в точки.

График на дейностите

Наредба № 10 за организация на дейностите в училищното образование

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10

Broshura VII 2019 2020 qr s1

.Broshura VII 2019 2020 qr s2

*

.

На основание чл. 258 ал.1, чл.259 ал.1 от Закона за предучилищно и училищно образование, чл. 54 ал.3 от Наредба № 10 от 01. 09. 2016 година за организация на дейностите в училищното образование, Заповед № РД09-1709/29.08.2018 г. за организирането и провеждането на НВО на ученици в IV, VII и X клас през учебната 2018/2019 година и във връзка с организацията на дейности по приемане на ученици след основно образование в неспециализираните училища за учебната 2019/2020 година.

ГРАФИК

на дейностите по приемане на ученици в неспециализираните училища за учебната 2019/2020 година

grafik2019

.