Начало Начално образование и ПГ Прием I клас 2022/2023

Прием I клас 2022/2023 ПДФ Печат Е-мейл
2022-2023
*

Прием първи клас

https://www.youtube.com/watch?v=ABY6co-cEf8
*
ЗАПОВЕД №РД 09-674/01.03.2022 г.---Училищен план - прием за учебната 2022/2023 г.,
*

Със заповед на кмета на Общината инж. Добромир Добрев

https://www.g-oryahovica.bg/files/files/files/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC-24859791.pdf------е утвърдена системата от правила за електронен прием в първи клас, както и Календарен график за дейностите по приема в основните и средни училища в гр. Горна Оряховица за 2022 г.

Системата от правила определя, условията, реда и критериите за прием в първи клас на деца, подлежащи на задължително училищно образование.
Правилата и Календарния график са публикувани на интернет страницата на Общината в раздел "За граждани", секция "Образование".

*
*

1 klas bukСъс заповед на кмета на Общината инж. Добромир Добрев е утвърдена системата от правила за електронен прием в първи клас, както и Календарен график за дейностите по приема в основните и средни училища в гр. Горна Оряховица за 2021 г. Системата от правила определя условията, реда и критериите за прием в първи клас на деца, подлежащи на задължително училищно образование.
Правилата и Календарния график са публикувани на интернет страницата на Общината в раздел "за граждани", секция "Образование".

*

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА БЪДЕЩИ ПЪРВОКЛАСНИЦИ,

Онлайн родителска среща на 20.04.2021 г. от 18,00 часа.

*

1 welcome school frame with 1Уважаеми родители,
Системата за прием в първи клас е активна, но затворена за подаване на заявления!
Системата ще бъде отворена за подаване на заявления от 10,00 ч. на 10.05.2021 г., съгласно календарния график.
Може да заредите от следния адрес:
https://priem1class.g-oryahovica.org:89/
За да започнете регистрация на заявлението използвайте бутон Регистрация.

!!! ПРИ ПРОБЛЕМИ СЕ ОБЪРНЕТЕ КЪМ КАНЦЕЛАРИЯТА НА СЪОТВЕТНТО УЧИЛИЩЕ !!!
Системата от правила за прием на деца в I клас в общинските училища на територията на община Горна Оряховица е разработена в съответствие със Закона за предучилищното и училищното образование, НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, издадена от министъра на образованието и науката. Система от правила се разработва за всяко населено място, в което има повече от едно училище с прием в I клас.

Онлайн инфорамция

*

ВАктова зала на училището-ще се проведе информационна среща, на която ще имате възможност да се запознаете с:

 1. Информация за мисията на училището;
 2. Информация за графика на дейностите по прием в I клас за учебната 2021/2022 година.

От името на ръководството-каним всеки,който проявява интерес към нетрадиционното и професионално обучение на СУ "Вичо Грънчаров" - Горна Оряховица.

За бъдещите първокласници на училището е осигурена лятна занималня!

ОЧАКВАМЕ ВИ!

Правила и календарен график за прием в първи клас - 2021 -2022 г.

Приложение 1

Към заповед № РД09 - 798/ 01.03. 2021 г.

Критерии за класиране за прием в I клас

за учебната 2021/2022 година

1. Близост до училището по постоянен или настоящ адрес на детето.
1.1. Постоянен адрес, който не е променян в последните три години.
1.2. Постоянен/настоящ адрес, който е променян през последните една три години, предхождащи датата на подаване на заявлението.
1.3. Постоянен/настоящ адрес, който е променян в рамките на една година.
1.4. Адрес, който е извън гр. Горна Оряховица към деня на подаване на заявлението.
Осиновените деца / или деца, настанени в приемни семейства, за които е подадено заявление за приемане в училището по желание на осиновителя (съответно приемния родител), се регистрират по постоянния адрес на осиновителя (съответно приемния родител), ако е по-благоприятно за детето.
При разпределяне на групите се взема предвид посоченият в заявлението адрес, който е по-благоприятен за класиране на ученика.
В случай, че броят на децата‚ надхвърля броя на местата, определени в училищния план-прием, децата се подреждат според следните допълнителни критерии със съответния брой точки:
Допълнителни критерии Точки Удостоверяване
Дете с трайни увреждания над 50% 30 т. При записване се представя оригиналното решение на ТЕЛК/ НЕЛК
Дете с един или двама починали родители 30 т. При записване се представят:
 • Удостоверение за раждане на детето,
 • Актове за смърт на родителите
Други деца от семейството, над 12 годишна възраст, обучаващи се в училището 100 т. Проверката е автоматична
Деца, завършили подготвителна група в избраното училище 100 т. Проверката е автоматична
Дете от семейство с повече от две деца 20 т. Критерият се доказва при записване на детето в училище с актовете за раждане на децата от семейството
Поредност на желанието:
Първо желание 50 т. По реда на заявените желания в заявлението
Второжелание 40 т.
Трето желание 30 т.
Четвърто желание 20 т.

Приложение 2

Към заповед № РД09 - 798/ 01.03. 2021 г.

КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТE ПО ПРИЕМ В I КЛАС

ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

I класиране
Вид дейност Срок
1 Регистриране (редактиране, отказване) на заявление за прием

от 10:00ч. на 10.05.2020г.

до 23:59 ч. на 18.05.2020 г.

2 Обявяване на класирането до 17:00 ч. на 26.05.2020г.
3 Записване на класираните деца в училището, в което са приети от 09:00 ч. на 01.06.2020г.
до 17:00 ч. на 10.06.2020г.
4 Обявяване на незаетите места в системата до 17:00 ч. на 14.06.2020г.
II класиране
Вид дейност Срок
1 Регистриране (редактиране, отказване) на заявление за прием

от 10:00 ч. на 15.06.2020г.

до 23:59 ч. на 21.06.2020г.

2 Обявяване на класирането до 17:00 ч. на 23.06.2020г.
3 Записване на класираните деца в училището, в което са приети от 09:00 ч. на 24.06.2020г.
до 17:00 ч. на 30.06.2020г.
4 Обявяване на незаетите места в системата до 17:00 ч. на 02.07.2020г.

*1 klas2022 000080

Необходими документи за записване на първокласниците

 1. Заявление по образец от системата за електронен прием.
 2. Копие от документ за самоличност на родител и оригинал за сверяване.
 3. Оригинал и копие на документа за адресна регистрация.
 4. Копие на удостоверението за раждане на детето и оригинал за сверяване.
 5. Оригинал на удостоверение за задължително предучилищно образование.
 6. Документи, доказващи критериите, избрани в заявлението за прием.
 7. Копие и оригинал за сверяване от ТЕЛК/ НЕЛК, ако детето е с трайни увреждания над 50 %.
 8. Документ за настойничество, в случай, че заявлението е подадено от настойник.

Ако детето не е посещавало подготвителна група, родителят подава декларация за обективните причини за това обстоятелство.

Новата система от правила за електронен прием в първи клас‚https://www.g-oryahovica.bg/priem-purvi-klas

Заповед план-прием за учебната 2021/2022 г.

За бъдещите първокласници на училището е осигурена лятна занималня!

Система от правила за електронен прием в първи клас в основните и средни училища в град Горна Оряховица