Начало Начално образование и ПГ ПЪРВИ КЛАС 2020/2021

ПЪРВИ КЛАС 2020/2021 ПДФ Печат Е-мейл

ПРИЕМ 2020-2021 година

Уважаеми родители на бъдещите първокласници,
Системата за прием в първи клас в общинските училища на Горна Оряховица ще бъде отворена за подаване на заявления от 10,00 ч. на 12.05.2020 г. Регистрацията на първокласниците може да направите като последвате линка, водещ към платформата: https://www.g-oryahovica.bg/priem-purvi-klas или
https://priem1class.g-oryahovica.org:89/

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА БЪДЕЩИ ПЪРВОКЛАСНИЦИ,

На 10.04.2020 година СУ "ВичоГрънчаров" - ГорнаОряховица обявява-Дeн на отворените врати, в рамките на който може свободно да влезете в училището и да се запознаете с възможностите за обучение. Предвидено е влизане в учебните часове в начален етап.

В Актова зала на училището-от 17.30 на 10.04.2020 ще се проведе информационна среща, на която ще имате възможност да се запознаете с:

 1. Информация за мисията на училището;
 2. Информация за графика на дейностите по прием в I клас за учебната 2020/2021 година.

От името на ръководството каним всеки, който проявява интерес към нетрадиционното и професионално обучение на СУ "Вичо Грънчаров" - Горна Оряховица.

За бъдещите първокласници на училището е осигурена лятна занималня!

ОЧАКВАМЕ ВИ!

На основание чл.259, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл.45, ал. 1 от Наредба №10/01.09.2016 год. за организацията на дейностите в училищното образование, във връзка със Система от правила за електронен прием в I клас в основните и средни училища в Горна Оряховица, в сила от 2019 година и Заповед №РД 09-594/28.02.2020 год. на директора на СУ "€žВичо Грънчаров" във връзка с приема в I- ви клас за учебната 2020/2021 г.

Критерии за класиране за прием в I клас

за учебната 2020/2021 година

1. Близост до училището по постоянен или настоящ адрес на детето.
1.1. Постоянен адрес, който не е променян в последните три години.
1.2. Постоянен/настоящ адрес, който е променян през последните една - три години, предхождащи датата на подаване на заявлението.
1.3. Постоянен/настоящ адрес, който е променян в рамките на една година.
1.4. Адрес, който е извън гр. Горна Оряховица към деня на подаване на заявлението.
При разпределяне на групите се взема предвид посоченият в заявлението адрес, който е по-благоприятен за класиране на ученика.
В случай, че броят на децата-надхвърля броя на местата, определени в училищния план-прием, децата се подреждат според следните допълнителни критерии със съответния брой точки:
Допълнителни критерии Точки Удостоверяване
Дете с трайни увреждания над 50% 30 т. При записване се представя оригиналното решение на ТЕЛК/ НЕЛК
Дете с един или двама починали родители 30 т. При записване се представят:
 • Удостоверение за раждане на детето,
 • Актове за смърт на родителите
Други деца от семейството, над 12 годишна възраст, обучаващи се в училището 100 т. Проверката е автоматична
Деца, завършили подготвителна група в избраното училище 100 т. Проверката е автоматична
Дете от семейство с повече от две деца 20 т. Критерият се доказва при записване на детето в училище с актовете за раждане на децата от семейството
Поредност на желанието:
Първо желание 50 т. По реда на заявените желания в заявлението
Второжелание 40 т.
Трето желание 30 т.
Четвърто желание 20 т.
 • Всички заявени критерии е необходимо да са актуални към момента на регистрация.
 • Критериите се доказват със съответните документи (копие и оригинали за сверяване).При установени несъответствия, детето няма да бъде записано, отпада от приема и може да участва в следващи класирания.
 • КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТE ПО ПРИЕМ В I КЛАС

  ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021ГОДИНА

  I класиране
  Вид дейност Срок
  1 Регистриране (редактиране, отказване) на заявление за прием

  от 10:00ч. на 12.05.2020г.

  до 23:59 ч. на 21.05.2020г.

  2 Обявяване на класирането до 17:00 ч. на 02.06.2020г.
  3 Записване на класираните деца в училището, в което са приети от 09:00 ч. на 04.06.2020г.
  до 17:00 ч. на 12.06.2020г.
  4 Обявяване на незаетите места в системата до 17:00 ч. на 163.06.2020 г.
  II класиране
  Вид дейност Срок
  1 Регистриране (редактиране, отказване) на заявление за прием

  от 10:00 ч. на 17.06.2020г.

  до 23:59 ч. на 22.06.20120 г.

  2 Обявяване на класирането до 17:00 ч. на 24.06.2020 г.
  3 Записване на класираните деца в училището, в което са приети от 09:00 ч. на 25.06.2020 г.
  до 17:00 ч. на 01.07.2020 г.
  4 Обявяване на незаетите места в системата до 17:00 ч. на 03.07.2020 г.

  Необходими документи за записване на първокласниците

  1. Заявление по образец от системата за електронен прием.
  2. Копие от документ за самоличност на родител и оригинал за сверяване.
  3. Оригинал и копие на документа за адресна регистрация.
  4. Копие на удостоверението за раждане на детето и оригинал за сверяване.
  5. Оригинал на удостоверение за задължително предучилищно образование.
  6. Документи, доказващи критериите, избрани в заявлението за прием.
  7. Копие и оригинал за сверяване от ТЕЛК/ НЕЛК, ако детето е с трайни увреждания над 50 %.

  Ако детето не е посещавало подготвителна група, родителят подава декларация за обективните причини за това обстоятелство.

Правила и календарен график за прием в първи клас - 2020 г.-в прикачения файл

Новата система от правила за електронен прием в първи клас https://www.g-oryahovica.bg/priem-purvi-klas

.План-прием за учебната 2020/2021 г.

За бъдещите първокласници на училището е осигурена лятна занималня!