Начало Прием

Прием 2021-2022 ПДФ Печат Е-мейл

СВОБОДНИ МЕСТА СЛЕД ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА ПРИЕМ В VIII КЛАС В СУ „ВИЧО ГРЪНЧАРОВ“

ПРОФИЛ „МУЗИКА“ – 7 СВОБОДНИ МЕСТА

БАЛООБРАЗУВАНЕ:(1 * БЕЛ + 1 * МАТ + 2 * МУЗ) + (1 * Муз. + 1 * ИТ)

КРИТЕРИИ ЗА ЗАПИСВАНЕ:

1. Учениците участват в класирането за допълване до максималния брой ученици на паралелка профил „Музика“ в VІІІ клас според бала посочен в заявлението за кандидатстване, по низходящ ред. Балът се образува при условията на кандидатстване на първи, втори и трети етап.

2. Когато в класирането има ученици с равен бал и с броя им се надхвърля броят на местата по чл. 48, ал. 1, от Наредба 10, те се подреждат в низходящ ред по сбора от резултатите от националното външно оценяване

Незаетите места продължават да се допълват до 09 септември 2021 г. с кандидатстване в самото училище.

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА НЕЗАЕТИТЕ МЕСТА СЛЕД ТРЕТИ ЕТАП В ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2021 - 2022 г.

Вид дейност Срок
1 Подаване на заявления за попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване 03.08 - 09.09.2021 г. вкл.
2 Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране до 10.09.2021 г. вкл.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ:

1. заявление до директора;

2. оригинал на свидетелство за основно образование по чл. 130, ал. 1 ЗПУО или на удостоверението за признато основно образование – за учениците от училища на чужди държави по чл. 55, ал. 2;

РАБОТНОВРЕМЕ на комисия по прием на документи:

03.08. – 10.09.2021 от 08.00 ч. - 16.30 ч. в библиотека на училището;


Заповед № РД09-2121/28.08.2020 г. за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания (НВО) в 4. клас, в 7. клас и в 10. клас през учебната 2020/2021 и на графици на дейности ‚ (публ. 31.08.2020 г.) съгласно

НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

Важна информация

 • Подаване на заявления за явяване на изпит за проверка на способностите:-27-28 май 2021 г. (в училищата, където учат учениците)
 • Обявяване на списъци с разпределението на учениците по зали за полагане на изпити за проверка на способностите:до 07.06.2021 г.
 • НВО по БЕЛ:16.06.2021 г. - начало 9.00 ч.
 • НВО по Математика:18.06.2021г. - начало 9.00 ч.
 • НВО по Чужд език (по желание на ученика).
 • Проверка на способностите по Изобразително изкуство:21.06.2021 г. в СУ "Вичо Грънчаров"-Горна Оряховица - начало 9.00 ч.
 • Профил "Изкуства"-Изобразително изкуство -балообразумане за 1/2 паралелка в СУ "Вичо Грънчаров":- от НВО БЕЛ+М+2/оценка от изпита по Изобразително изкуство/-ИИ +ИТ
 • Проверка на способностите по Музика: 22.06.2021 г. в СУ "€žЕмилиян Станев" по график
 • Профил "Изкуства" -Музика - балообразуване за 1/2 пралелка в СУ"Вичо Грънчаров": от НВО БЕЛ+М+2/оценка от изпита по Музика/-Музика +ИТ
 • Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите:до 25.06.2021 г.
 • Получаване на служебни бележки с оценките от изпитите за проверка на способностите:до 01.07.2021 г.
 • Подаване на документи за участие в приема:05-07.07.2021 г.
 • Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране:до 13.07.2021 г.
 • Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране:до 16.07.2021 г.
 • Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране:до 20.07.2021 г.
 • Записване на приетите ученици на втори етап на класиране:до 22.07.2021 г.
 • Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране:23.07.2021 г.
 • Подаване на документи за участие в трети етап на класиране:26-27.07.2021 г.
 • Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране:29.07.2021 г.
 • Записване на приетите ученици на трети етап на класиране:30.07.2021 г.
 • Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране - до02.08.2021 г.
 • Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване - до10.09.2021 г.
 • Утвърждаване на осъществения държавен план-прием:до 14.09.2021 г.
 • Училищната комисия по прием ще работи всеки работен ден от 8:00 до 17:00 часа
 • *

Прием на ученици след VII клас в СУ "Вичо Грънчаров" за учебната

2021/202 2 година

Утвърден план прием

ПРОФИЛ "СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ"

Профилиращи предмети:

 • Информатика
 • Информационни технологии
 • Английски език
 • Български и литература

Формиране на бал за класиране на учениците:

 • удвоените точки от теста на националното външно оценяване по български език и литература;
 • удвоените точки от теста на националното външно оценяване по математика;
 • оценката по информационни технологии и английски език от свидетелството за основно образование, превърната по скала в точки;

Необходими документи за записване на учениците в VІІІ клас за учебната 2021/2022 година в СУ "ВичоГрънчаров" :

 • Заявление до Директора;
 • Свидетелство за основно образование- оригинал;

Основни модули, включени в обучението в профил "Софтуерни и хардуерни науки":

 • обектно-ориентирано проектиране и програмиране;
 • програмиране на информационни системи;
 • системи за управление на база данни;
 • обработка и анализ на данни;
 • мултимедия;
 • уеб дизайн.

Подкрепа за бъдеща реализация

 • Получаване на сертификат за придобита професионална компютърна грамотност - след успешна защита на индивидуално изготвен проект към Русенския университет "Ангел Кънчев", оценката от защитата на проекта, призната за кандидатстудентски изпит.
 • Договорни отношения с Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" -Факултет "€žМатематика и информатика", който дава възможност на учениците:

-участие в организирани школи или отделни лекции по компютърни науки с участие на преподаватели от ВТУ, както в училището, така и в университета;

-участие в съвместно организирани кандидатстудентски курсове;

-защита на сертификат за професионална квалификация от Центъра за квалификация на ВТУ.

Профил "Софтуерни и хардуерни науки" - 1 паралелка

 

 

 

Профил "Изобразително изкуство" - 0,5 паралелка

Профил "Музика" - 0,5 паралелка

 

priem8 21