Начало Документи Графици

Графици ПДФ Печат Е-мейл

2018-2019 учебна година

График за провеждане на изпити сесия "Януари 2019" за ученици на самостоятелна форма на обучение утвърдени със заповед №106/31.10.2018 г. на директора на СУ "Вичо Грънчаров".

График за консултации с учители по предмети за І учебен срок на учебната 2018/2019 година, утвърден със заповед №14/18.09.2018 г.

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ВТОРИ ЧАС НА КЛАСА ЗА ПЪРВИ СРОК НА УЧЕБНАТА
2018 / 2019 ГОДИНА

График за контролни и класни работи през първи учебен срок на учебната 2018/2019 г.утвърден със заповед №15/18.09.2018 г. на директора на СУ "Вичо Грънчаров"

Контролни и класни работи І-ІІ клас

Контролни и класни работи ІІІ -ІV клас

Контролни и класни работи V клас

Контролни и класни работи VІ клас

Контролни и класни работи VІІ клас

Контролни и класни работи VІІІ -ІХ клас

Контролни и класни работи Х-ІХ клас

Контролни и класни работи ХІІ клас

ТАБЛИЦА 1. КЛАСИФИКАЦИЯ НА ФОРМИТЕ НА ТОРМОЗ И ПРЕДПРИЕМАНЕ НА СЪОТВЕТНИ ДЕЙСТВИЯ

2017-2018 учебна година

График за провеждане на изпитна сесия "юни 2018" за ученици в самостоятелна форма на обучение.

График за провеждане на изпити сесия "април 2018" за ученици в самостоятелна форма на обучение

График за консултации с учители по предмети на ІІ учебен срок на учебната 2017/2018 г. утвърден със заповед 566 от 15.02.2018 г.

График за провеждане на контролни и класни работи по учебни предмети през ІІ учебен срок на учебната 2017/2018 г., приложен към заповед № 567/15.02.2018 г.

График за провеждане на изпитисесия "Януари 2018" за ученици в самостоятелна форма на обучение

Разписание за учебните часове съгласно заповед №1133 от 12.09.2017 г.

График на часовете, провеждани от класните ръководители през І срок на учебната 2017/2018 година за консултиране на родители и ученици , утвърден със заповед №71/21.09.2017 г.

График за консултациите с учителите по предмети за І учебен срок на 2017/2018 година утвърдени със заповед №68/21.09.2017 г.

График за контролни и класни работи през първи учебен срок на учебната 2017/2018 г.утвърден със заповед №74/21.09.2017 г.