Начало Документи Графици

Графици ПДФ Печат Е-мейл

2020-2021 учебна година

ЗАПОВЕД №РД09-372/27.11.2020 г.

СЕДМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ на основните и допълнителните форми за педагогическо взаимодействие в ПГ при синхронно бучение от разстояние в електронна среда за периода от 30.11.2020 г. до 21.12.2020 г.

ГРАФИК за продължителността на учебни часове при синхронно обучение от разстояние в електронна среда за учениците в ГЦОУД от I до VI клас, за периода от 30.11.2020 г. до 21.12.2020 г.

ГРАФИК за продължителността на педагогическите ситуации/учебни часове при синхронно обучение от разстояние в електронна среда за децата от ПГ и учениците от I до XII клас‚ за периода от 30.11.2020 г. до 21.12.2020

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА СЕСИЯ "ЯНУАРИ-ФЕВРУАРИ 2021"ЗА УЧЕНИЦИ НА САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ГРАФИК

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ С УЧИТЕЛИ ПО ПРЕДМЕТИ

ЗА IСРОК НА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

ГРАФИК

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ НА УЧИТЕЛИТЕ ПО УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ

С УЧЕНИЦИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН ПРЕЗ I УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2020/2021Г.

2019-2020 учебна година

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА ЗА УЧЕНИЦИ НА САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - ПЪРВА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ "€žЮНИ 2020"

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРИРАВНИТЕЛНИ ИЗПИТИ -ПЪРВА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ

ЗА УЧЕНИЦИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ МАЙ-2020

ГРАФИК ЗА КОНТРОЛНИ И КЛАСНИ РАБОТИ ПРЕЗ ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК НА 2019/2020 УЧЕБНА ГОДИНА

Разписание за учебните часове в сила от 16.09.2019 г.

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА СЕСИЯ "€žЯНУАРИ 2020"

ЗА УЧЕНИЦИ НА САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ГРАФИК

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ С УЧИТЕЛИ ПО ПРЕДМЕТИ

ЗА IСРОК НА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

ГРАФИК

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ НА УЧИТЕЛИТЕ ПО УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ

С УЧЕНИЦИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН ПРЕЗ I УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2019/2020Г.

ГРАФИК ЗА КОНТРОЛНИ И КЛАСНИ РАБОТИ ПРЕЗ ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК НА 2019/2020 УЧЕБНА ГОДИНА I-IV КЛАС

ГРАФИК ЗА КОНТРОЛНИ И КЛАСНИ РАБОТИ ПРЕЗ ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК НА 2019/2020 УЧЕБНА ГОДИНА V-VII КЛАС

ГРАФИК ЗА КОНТРОЛНИ И КЛАСНИ РАБОТИ ПРЕЗ ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК НА 2019/2020 УЧЕБНА ГОДИНА VIII-XII КЛАС

2018-2019 учебна година

ГРАФИК ЗА КОНТРОЛНИ И КЛАСНИ РАБОТИ

ПРЕЗ ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК НА 2018/2019 УЧЕБНА ГОДИНА

утвърден със заповед №РД09-410/08.02.2019 г. на директора на СУ "Вичо Грънчаров"

ГРАФИК

за провеждане на консултации на учителите по учебни предмети е ученици,

включени в целодневна организация на учебния ден през II учебен срок

на учебната 2018/2019 г. утвърден със Заповед № РД09-400 / 08.02.2019 г.

на директора на СУ "€žВнчо Грънчаров"

ГРАФИК

за провеждане на консултации на учителите по учебни предмети е ученици, включени в

целодневна организация на учебния ден през II учебен срок на учебната 2018/2019 г.

утвърден със Заповед № РД09-400 / 08.02.2019 г. на директора на СУ "Внчо Грънчаров"

ГРАФИК

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ С УЧИТЕЛИ ПО ПРЕДМЕТИ

ЗА II СРОК НА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

УТВЪРДЕН СЪС ЗАПОВЕД №РД09-400 / 08.02.2019 г.

ГРАФИК

ЗА КОНСУЛТИРАНЕ НА РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ И ВОДЕНЕ НА УЧИЛИЩНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

НА ГРУПИ ЦДО ПРЕЗ II УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

УТВЪРДЕН СЪС ЗАПОВЕД № РД09-409/08.02.2019 г

График за провеждане на изпити сесия "Януари 2019" за ученици

на самостоятелна форма на обучение

утвърдени със заповед №106/31.10.2018 г. на директора на СУ "Вичо Грънчаров".

------

График за консултации с учители по предмети за І учебен срок на учебната 2018/2019 година, утвърден със заповед №14/18.09.2018 г.

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ВТОРИ ЧАС НА КЛАСА ЗА ПЪРВИ СРОК НА УЧЕБНАТА
2018 / 2019 ГОДИНА

График за контролни и класни работи

през първи учебен срок на учебната 2018/2019 г.

утвърден със заповед №15/18.09.2018 г. на директора на СУ "Вичо Грънчаров"

Контролни и класни работи І-ІІ клас

Контролни и класни работи ІІІ -ІV клас

Контролни и класни работи V клас

Контролни и класни работи VІ клас

Контролни и класни работи VІІ клас

Контролни и класни работи VІІІ -ІХ клас

Контролни и класни работи Х-ІХ клас

Контролни и класни работи ХІІ клас

ТАБЛИЦА 1. КЛАСИФИКАЦИЯ НА ФОРМИТЕ НА ТОРМОЗ И ПРЕДПРИЕМАНЕ НА СЪОТВЕТНИ ДЕЙСТВИЯ

2017-2018 учебна година

График за провеждане на изпитна сесия "юни 2018" за ученици в самостоятелна форма на обучение.

График за провеждане на изпити сесия "април 2018" за ученици в самостоятелна форма на обучение

График за консултации с учители по предмети на ІІ учебен срок на учебната 2017/2018 г. утвърден със заповед 566 от 15.02.2018 г.

График за провеждане на контролни и класни работи по учебни предмети през ІІ учебен срок на учебната 2017/2018 г., приложен към заповед № 567/15.02.2018 г.

График за провеждане на изпитисесия "Януари 2018" за ученици в самостоятелна форма на обучение

Разписание за учебните часове съгласно заповед №1133 от 12.09.2017 г.

График на часовете, провеждани от класните ръководители през І срок на учебната 2017/2018 година за консултиране на родители и ученици , утвърден със заповед №71/21.09.2017 г.

График за консултациите с учителите по предмети за І учебен срок на 2017/2018 година утвърдени със заповед №68/21.09.2017 г.

График за контролни и класни работи през първи учебен срок на учебната 2017/2018 г.утвърден със заповед №74/21.09.2017 г.