Начало Обществен съвет

Обществен съвет
Обществен съвет 2019 г. ПДФ Печат Е-мейл

На основание чл. 259, ал.1 от Закон за предучилищното и училищното образование /ЗПУО/, чл.14, ал. 1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата /ПСУДОСДГУ/, във връзка със Заповед № 212/17.11.2016 г и изтичане на срока на поименния състав на Обществения съвет при СУ "€žВичо Грънчаров", съгласно. Заповед №1299/09.05.2018 г. на кмета на Община Горна Оряховица и Протокол с вх. №.ВГ10-326/16.11.2018 г. от събрание на родителите за избор на представители на родителите на Обществен съвет към СУ "€žВичо Грънчаров" и Протокол 1 с вх. №.ВГ10-326-1/16.11.2018 г. за проведено заседание на обществения съвет към СУ "€žВичо Грънчаров" е променен състава на Обществен съвет към СУ "€žВичо Грънчаров" - Горна Оряховица както следва:

Председател: Деница Иванова Коева - представител на родителите;

Членове: Ивайло Димитров Цвятков - представител на родителите;

Веселина Георгиева Енчева- представител на родителите;

Стефан Димитров Чукурлиев- представител на родителите;

Валентина Тодорова Ленова- представител на родителите;

Стефка Йорданова Кираджиева- представител на родителите;

Йорданка Кушева - заместник - кмет на Община Горна Оряховица - представител на финансиращия орган, определен със Заповед №3086/17.10.2016 г., изменена със Заповед №1299/09.05.2018 г. на кмета на Община Горна Оряховица;

Резервни членове: Георги Тодоров Факалиев - представител на родителите Мария Иванова Кръстева - представител на родителите Малина Георгиева Малчева - представител на родителите Галина Атанасова Бъчварова - представител на родителите Денка Стойкова Анева - представител на родителите Павлинка Петрова Пенчева-Станчева - представител на родителите Елеонора Маркова - уредник ГХГ - представител на финансиращия орган, определен със Заповед №3086/17.10.2016 г., изменена със Заповед №1299/09.05.2018 г на кмета на Община Горна Оряховица;

 
Покана ПДФ Печат Е-мейл

П О К А Н А

за събрание на родителите

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Директорът на СУ "€žВичо Грънчаров" Ви кани на събрание на родителитеза учредяване на Обществен съвет към СУ "Вичо Грънчаров".

Събранието ще се проведе на 15 ноември 2018 г. от 17,30 часа в Актова зала на училището при следния дневен ред:

1.Запознаване с "Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата".

2.Избор на членове на Обществения съвет към СУ "Вичо Грънчаров".

Attachments:
Download this file (1-pokana za sabranie.pdf)1-pokana za sabranie.pdf59 Kb 8.11.2018 09:54
 
Покана за заседания ПДФ Печат Е-мейл

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ

НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

НА СУ "€žВичо Грънчаров“ Горна Оряховица

Г-ЖА ДЕНИЦА ПЕТРОВА ЦВЕТАНОВА

КОПИЕ:

ДО ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

До г-н Ивайло Димитров Цвятков

До г-жа Стефка Йорданова Кираджиева

До г-н Руси Николаев Бакалов

До г-жа Калина Йорданова

До г-н Хараламби Стефанов Хараламбиев

До г-жа Йорданка Кушева

във връзка с глава трета за ДЕЙНОСТ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата (обн. - ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г.) (ПСУДОСДГУ) и чл.Чл. 20. ал.(2) отправяме покани.

 
Документи на обществения съвет ПДФ Печат Е-мейл

1.Заповед за организиране на Обществен съвет.

2.Протокол от общо събрание за избор на Обществен съвет.

 
Кратко ръководство за родители ПДФ Печат Е-мейл

1. Какво е Общественият съвет?

По силата на приетия през есента на 2015 г.Закон за предучилищното и училищното образование, до края на 2016 г. във всяко училище или детска градина трябва да се създаде Обществен съвет. Участието е напълно доброволно и за него не се получава заплащане. В зависимост от броя ученици в учебното заведение, в него може да има 5, 7 или 9 участници. Това са: поне един представител на финансиращия орган (представител на общината или министерство, в зависимост от формата на финансиране на всяко училище), поне трима родители на ученици, които се обучават в съответното училище, видни представители на местната общност (професионално доказани личности от различни области на обществения живот, изявени общественици, спомоществователи и др.) или бивши възпитаници на училището. Предвиждат се и т. нар. "€žрезервни членове" Общественият съвет на училищата, които извършват обучение за придобиване на професионална квалификация, следва да включва и представител на работодателите. В съвета не могат да участват лица, които имат финансови отношения с училището, т.е. персонала на училището, външни доставчици на продукти или услуги. Същото важи и за членове на Настоятелство на училището или детската градина.

2. Каква е неговата роля?

Общественият съвет към училището или детската градина трябва да се среща поне четири пъти годишно, като неговите основни дейности и задачи са да:

Приеме Стратегията за развитие на детската градина или училището;
Участва в работата на педагогическия съвет;
Предлага политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес;
Дава становище за разпределението на училищния Бюджет;
Съгласува училищния Учебен план;
Участва в комисиите, които оценяват дейността на директорите;
Сигнализира компетентните органи, когато при осъществяване на дейността си констатира нарушения на нормативните актове;
Участва в създаването и приемането на Етичния кодекс на училищната общност;
Участва с представители в провеждането на конкурса за нов директор на училището;
Други.

3. Защо да участвам?

От посоченото по-горе става ясно, че Общественият съвет има не само контролна, но и целеполагаща функция. Чрез участието си в него ще се запознаете и ще имате влияние върху най-важните за едно училище или детска градина инструменти - неговата Стратегия за развитие, Бюджет и Учебен план. Не на последно място, Законът за училищното и предучилищното образование дава по-големи правомощия на Обществения съвет в сравнение с Училищното настоятелство и му гарантира възможността да предлага дейности и/или политики за подобряването на образователния процес и на училищния живот като цяло. Така участвайки в него, директно можем да допринесем за подобряването на идентифицирани от родителите или местната общност недостатъци в работата на детската градина или училището като достъп на родителите до учебното заведение, начин на комуникация между тях и педагогическите специалисти, храната, тоалетните в училище, идеи за включване на родителите и много други.

4. Как мога да се включа?

Работата, включително и процедурата по включване в обществения съвет са регламентирани с Правилник. В него е посочено, че за създаването на Съвета се информират всички родители от съответните класни ръководители, като те биват поканени на среща по паралелки (това може да бъде обичайната родителска среща или извънредна такава). От всеки клас се избират двама родители, които участват в Общо събрание на родителите за избор на финалните представители за училището, включително и на резервните такива. Предвидени са мандати с продължителност 3 години. Минималният брой участващи родители е 3-ма, максимален не се посочва, но Съветът не бива да надвишава общо 9 участници.

Ако все още не сте получили подобна покана или въпросът не е бил обсъждан на последната родителска среща, можете да се свържете с класния ръководител или директора, за да се информирате за процедурата за създаване на Обществен съвет.

 
Покана за учредяване на Обществен съвет ПДФ Печат Е-мейл

Pokana sait 2Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата

Чл. 3. Обществен съвет се създава към всяка детска градина и всяко училище, с изключение на духовните училища, вечерните училища, училищата към местата за лишаване от свобода, възпитателните училища интернати и социално-педагогическите интернати, както и на частните детски градини и частните училища, които не получават средства от държавния бюджет.

Чл. 4. (1) Общественият съвет се състои от нечетен брой членове и включва един представител на финансиращия орган и най-малко трима представители на родителите на деца и ученици от съответната институция, а за училищата, които извършват обучение за придобиване на професионална квалификация - и представител на работодателите.

(2) Представителят на финансиращия орган се определя от кмета на общината или от съответния министър - първостепенен разпоредител с бюджет.

(3) Представителите на родителите за излъчват на събрание на родителите.

(4) За представители на родителите могат да бъдат избирани: 1. родители на деца или ученици от детската градина или училището; 2. професионално доказани личности от различни области на обществения живот, изявени общественици, спомоществователи, бивши възпитаници, които не са родители на деца и ученици от детската градина или училището.