Начало Актуално

Актуално
С Джъмпидо в час по математика ПДФ Печат Е-мейл

20160930 103748От тази учебна година часовете по математика на Раховчетата от ІІ "€œв"клас, с класен ръководител Даниела Велчева ще бъдат по-различни и по-интересни от тези, които са имали в първи клас. Те имат възможността да се  докоснат до магията "Джъмпидо" - софтуер, който предлага интересни игри, чрез които децата се учат не само да смятат бързо, но и да работят отборно, да си помагат и бързо да се ориентират в различните ситуационни игри.Тази възможност им предоставиха депутатите Красимир Каракачанов и Юлиян Ангелов, които спонсорираха закупуването на софтуера.

20160930 115516В първи клас те работиха с роботизираната пчеличка, с помощта на която правиха своите първи стъпки в програмирането и мултипойнт софтуера „Енвижън“, който събира цялата информация за това, което се е случило в класната стая и я дава на учителя. Може да се прави анализ на постиженията на всеки ученик, кои са били най-трудните въпроси за децата и пр.

Класната стая със сигурност изглежда много по-различна. И особено първите часове са много емоционални€œ. Ако в "€žЕнвижън" идеята е децата да са активни в клас, в „Джъмпидо“ има и още едно измерение - физическото. На децата не само е позволено да се движат в класната стая, а са насърчавани да го правят – контролирано и под формата на игра, все пак.

"Джъмпидо" са серия образователни игри, които покриват учебното съдържание по математика. Съдържанието е адаптиращо се – верните отговори утежняват играта, докато грешните я правят по-лесна, така че, ако някое дете се справя много добре с игрите, да не губи лесно интерес, както и обратнот ако някой дете има известни пропуски, да не се обезсърчи заради това, че не може да реши една задача.

Игрите се играят с движение на тялото. Джъмпидо е едно невероятно средство за обучение. С Джъмпидо учениците използват уменията си по математика, за да се състезават един срещу друг - или да играят заедно, като размахват задачи по математика, за да победят!

  В края на играта има обратна връзка, която нарочно съдържа най-основна информация. Целта не е да се сочи с пръст лошо справящият се ученик, а да се окуражава съвместната работа. Учителите могат да използват тази обратна връзка, за да получат обща картина за това как се справят учениците им.

 Джъмпидо е един вълшебен свят, който непрекъснато се променя! Няма начин на учениците да им доскучае, защото всеки път, когато играят, задачите са различни.

За днешните малчугани боравенето с новите технологии е като втора природа - те са родени с нея! Това означава, че традиционните методи за обучение работят все по-неефективно. Децата искат да могат да взаимодействат с всичко. Играта е идеален начин за решението на този проблем. Но освен забавление, Джъмпидо е образователен продукт - и заради това децата не могат да победят, без да разбират задачите по математика!
 Ето защо ученето на математика с Джъмпидо e неусетно.

 
Проектът "Твоят час" ПДФ Печат Е-мейл

Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г. 

Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M20P001-2.004 "РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 1"

http://tvoiatchas.mon.bg/About.aspx

Цели

Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище.

Специфични цели на проекта са:

 1. Развитие на уменията за учене, компетентностите, творческите и спортните способности на учениците в тематични области, които са извън включените в задължителната училищна подготовка;
 2. Преодоляване на образователните дефицити на учениците, които срещат затруднения в подготовката си по задължителните дейности в училище и повишаване на мотивацията им за учене;
 3. Повишаване на образователните постижения на учениците в определени научни области;
 4. Включване на по-голям брой ученици в извънкласни дейности посредством създаване на условия за провеждане на междуучилищни изяви и инициативи, при които ще се обединят образователните ресурси на повече училища;
 5. Превръщане на училището в по-привлекателно място за учениците, с което да се намали преждевременното им напускане на образователната система, и изграждане на по-висока увереност в собствените им сили, с което да се насърчи бъдещата им социална, професионална и личностна реализация;
 6. Създаване на ефективни механизми за участие на общността и родителите/близките на учениците в дейностите на училищата, с което ще се подпомогне изборът на ефективен набор от извънкласни дейности по интереси и дейности за преодоляване на образователните дефицити на учениците;
 7. Изграждане и прилагане на единен модел за обществен мониторинг на извънкласни дейности по интереси и на дейности за преодоляване на образователните дефицити на учениците, с което ще се осигури прозрачност на избора и провеждането им и разнообразие от възможности за развитие на способностите на учениците.
 8. Прилагане в извънкласните дейности на електронни/мултимедийни/продукти за постигане на достъпно знание, устойчивост на интересите на учениците и мотивираща, позитивна среда.

Индикатори

 1. Намаление на дела на преждевременно напусналите училище (ПНУ) от лицата на възраст между 18 и 24 г., включени в дейности по ОП: МОН ще отчита всяка година обхванатите ученици в дейности по процедурата.
 2. Дял на училищата, предлагащи дейности за повишаване мотивацията за учене, чрез развитие на специфични знания, умения и компетентности: 70%.
 3. Ученици, включени в дейности за повишаване мотивацията за учене, чрез развитие на специфични знания, умения и компетентности: 320 000.

Твоят час': как ще се реализира финансирането и дейностите по проекта

Проект „Твоят част” си поставя амбициозни цели, които да постигне не само на национално ниво, но и във всяко училище. Вече са ясни и основните параметри на финансиране – поне през първата година. Как по-конкретно ще бъде финансирано изпълнението на училищните програми „Твоят час” и доколко то ще позволи постигането на заложените цели?

I. Финансирането на училищните програми „Твоят час” ще следва три основни принципа:

1. Ежегодният бюджет за извънкласни  дейности ще бъде формиран на базата на всички ученици в дневна форма на обучение в съответното училище, макар че не се очаква всички ученици да бъдат включени в дейностите.

Голямото предизвикателство за всяко училище е да предложи подходящите дейности, които ще помогнат на идентифицираните ученици да преодолеят обучителните затруднения. Стандартните допълнителни занимания по български език и математика едва ли ще имат друг ефект, освен да отегчат учениците и да ги накарат да намразят  училището. А и в крайна сметка „Твоят час“ не е за няколко допълнителни часа ЗИП БЕЛ или ЗИП Математика, а за иновативни форми, които могат да доведат до повишаване на мотивацията и преодоляване на обучителните затруднения. Необходими са иновативни форми: напр. български език може да се изучава и чрез занимания по театър, фолклор на етносите и т.н. Училищата в рамките на програмата „Всеки ученик ще бъде отличник“, в които се обучават деца, чийто майчин език не е български, имат вече натрупан достатъчно опит за подобни иновативни практики. Една от тях е на ОУ Ã¢€žГ.С.Раковски“ – с. Голямо Ново и изготвения от тях през годината „Учебник по доброта“. Още такива практики могат да бъдат намерени на 

Важно е да се има предвид също така, че се предвижда поне 5 часа от дейностите за преодоляване на обучителни затруднения трябва да се провеждат съвместно с родителите, т.е родител може да влезе в час и да разкаже за своята професия, за традициите, практикувани в неговото/нейното семейство в миналото, да се включи във форум театър, който организират в часовете. За тази дейност на родителите също няма да се заплаща – тя е на доброволен принцип.

Възможно е в рамките на тези часове да се провеждат и индивидуални консултации с деца и родители.

 
Начало ПДФ Печат Е-мейл

Pokana saitТържествено откриване

на учебната 2016 - 2017 година

15 септември 2016 година

Начало: 9.00 часа

Място: УЧИЛИЩЕН ДВОР

 
Реформата в образованието започва ПДФ Печат Е-мейл

Смяна на имената на училищата, промяна на трудовите договори, смяна на печатите и промени на банковите сметки и на електронните подписи - това са първите стъпки, които училищните директори трябва да направят, за да осъществят реформата в образованието. Тя ще се прокарва с влизащия в сила от днес изцяло нов закон за предучилищното и училищното образование, който бе приет от ГЕРБ и Реформаторския блок миналата есен.

От промяната на имената ще бъдат засегнати основно езиковите и математическите гимназии, както и средните общообразователни училища (СОУ), които ще трябва да бъдат прекръстени съответно на профилирани гимназии (ПГ) и на средни училища (СУ). На директорите няма да се налага да променят номера в регистъра БУЛСТАТ, става ясно информация, която е публикувана на специално създаден от просветното министерство сайт с въпроси и отговори за реформата.

Преди 15 септември в училищата ще трябва да бъдат формирани и обществени съвети, които да осъществяват граждански контрол върху образователното заведение.

Диплома за основно образование ще се взема след седми клас

Освен имената на училищата с новия закон се променя и структурата на образованието, като диплома за основно образование ще се взема след завършен седми, а не след завършен осми клас, както е сега. След това учениците ще могат да кандидатстват в профилираните и в професионалните гимназии дори и с лоши резултати на изпитите за национално външно оценяване. 

Гимназиалното образование се разделя на два етапа - от 2020 г. първият приключва с национално външно оценяване след десети клас, а вторият - със задължителни матури след дванадесети клас, които още следващата година ще се провеждат след баловете. Заради новата структура на образованието до 31 май 2017 г. общинските съвети трябва да решат дали да съкратят един клас от основните училища, или да ги направят обединени - до десети клас включително.

Нови програми и стари учебници в първи и в пети клас 

До 5 септември всяко училище трябва да разработи учебните планове за първи и за пети клас, децата в които са първите, които ще трябва да учат по новите програми, но със старите учебници. Единственият нов учебник, който ще се отпечата и ще е по училищата най-късно до края на септември, е по история за пети клас, където вече ще се учи античност.

Училищата ще имат възможност да променят до 30% от учебните програми, но само с разрешение на просветното ведомство. Това ще стана с проекти за т.нар. иновативни училища, които трябва да са готови и подадени до 31 януари 2017 г.

Без оценки до четвърти клас и точки на изпитите 

С новия закон се премахва възможността учениците да повтарят от първи до трети клас включително при слаби резултати. Оценки по шестобалната система в тези класове също няма да има, а учителитесами ще решават как да "оценяват" резултатите. Все пак възможните категории са "отлично представяне", "много добро", "добро", "задоволително" и "слабо". За всяка една оценка ще трябва да има аргументация пред целия клас.

Точковата система за оценяване ще бъде въведена още през следващата година, но само за изпитите за национално външно оценяване, които ще бъдат по-малко.

Очаква се контролът върху всички училища да се засили, тъй като се създава нова институция на държавна издръжка - Национален инспекторат по образованието.

 

вестник Дневник

 
Успешни изяви и участия на мажоретките от СОУ „Вичо Грънчаров“, гр. Горна Оряховица ПДФ Печат Е-мейл

IMG 9107Едно от най-очакваните събития по повод Празника на СОУ "€žВичо Грънчаров"€œ, гр. Горна Оряховица е ежегодният концерт на мажоретните състави към училището с ръководител Розалия Нанкова. Тази година той бе проведен на 12 май на площад "€žГеорги Измирлиев"€œ, съвместно с Военния духов оркестър към НВУ "Васил Левски"-гр.Велико Търново. Жителите на нашия град имаха удоволствието да видят оригинални танци с  интересна хореография и стилни костюми, под звуците на духовата музика. В продължение на повече от час момичетата представиха най-доброто и най-новото от своя репертоар. Това стана възможно, благодарение на ръководството на училището, което направи възможен този концерт.

1111IMG 8689На следващия ден в Министерството на образованието и науката се проведе официалната церемония по повод награждаване на отличените участници в Деветия конкурс за специалисти, работещи в извънкласни и извънучилищни дейности към Международната фестивална праграма "Приятели на България"€œ, проведен през месец март в Двореца на децата, гр. София. Мажоретният състав и ръководителят на състава Розалия Нанкова получиха Първа награда в категорията "Мажоретни танци"€œ, за което са отличени с почетен плакет и грамота. Конкурсът се проведе в две части €“ писмена €“ изготвяне на доклад от ръководителя на състава и практическа част, включваща изпълнение на момичетата. Идеята на този конкурс е да се покажат предимствата и положителното въздействие на извънкласните и извънучилищните дейности върху учениците, така също да се отразят добрите практики, прилагани в работата по посочените форми.

Успешните изяви на състава продължиха на 14 и 15 май в гр. Шумен В тазгодишния фестивал "€žМадарски конник" мажоретките от СОУ €ž"Вичо Грънчаров" участваха с 2 състававъв втора и трета възрастова група. Те премериха сили с 9 мажоретни състава от цялата страна. Момичетата от трета възрастова група спечелиха купата за първо място в категорията марш парад - 100 метра дефиле. Наградата е още по-ценна и поради факта, че това е първата награда в историята на състава в тази състезателна категория. През втория ден на фестивала момичетата от двете възрастови групи участваха и в категориите Батон хореография на място€œ, Традиционал корпус€œи €žПомпони" .За изпълненията си  получиха купите за едно второ, три трети и  грамоти  за две четвърти места. 

 1111IMG 8982С грамота и плакет момичетата се завърнаха от Третия национален преглед на ученическите духови и фанфарни оркестри и мажоретни състави Свищов 28 май, 2016 г. Тази проява се организира от Община Свищов и СОУ €žДимитър Благоев€œ,  под патронажа на кмета на Общината. В тазгодишното издание взеха участие около 560 ученици от 28 състава, половината от които мажоретни, представители на 22 града от страната. В началото на прегледа участниците дефилираха по главната улица на града, след което всеки състав се представи с програма с продължителност до 20 минути, с включени най-малко три произведения. Със своята визия и изпълнение горнооряховските мажоретки предизвикаха интереса на публиката и получиха заслужени аплодисменти по време на дефилето. Още повече овации предизвика изпълненинето на петте танца на откритата сцена пред сградата на Община Свищов. Нашият състав показа раазнообразен репертоар, върху основата на духова музика и популярни съвременни мелодии. Създадената добра организация от страна на домакините даде възможност на участниците да разгледат местните забележителности.

Всичики тези успехи на момичетата, са благодарение на огромните усилия на ръководството на училището за запазването и развитието на състава, който ще продължи да радва публиката при предстоящите участия у нас и в чужбина.

Информация и снимка Р.Нанкова

 


Страница 8 от 30