Начало Проекти

Проекти


СУ „Вичо Грънчаров“ приключи успешно поредна мобилност по Еразъм + ПДФ Печат Е-мейл
logo crch logovg erasmus

267962362 4258803380890226 7021318927438694856 nСредно училище "Вичо Грънчаров", гр. Горна Оряховица приключи успешно поредна мобилност по Еразъм +. Проектът "Trees: To reinforce European Environment Sustainability" по програма "Еразъм+", КД2 - "Стратегическически партньорства", включва училища партньори от България, Кипър, Италия, Португалия и Германия. Проектът е с продължителност 24 месеца, като се предвиждат четири мобилности на общо 20 ученици от СУ "Вичо Грънчаров" в партниращите държави. Проведената мобилност в Никозия, Кипър, се реализира в периода 12.12-17.12.2021г.
Основни цели на проекта "Trees" са разработване на проектни задачи, базирани на изследване и проектиране на устойчива околна среда, дигитално развиване на умения в кодирането и усъвършенстването на ключови компетентности по ИТ чрез създаване на еко-робот, дигитални игри и приложения.
Благодарение на усилията на екипа на СУ "Вичо Грънчаров", в лицето на г-жа Нели Атанасова, Ваня Христова и Аделина Райкова-Костова, ученическата мобилност се реализира в условията на пандемия при стриктно спазване на наложените ограничения и правила, което гарантира безопасност и сигурност за всички участници. Проведената мобилност по проект "Trees" реализира целите си за подобряване и повишаване на качеството на обучение чрез насърчаване изучаването на чужди езици, усъвършенстване на комуникативните умения, прилагане на креативност и развиване на ключови компетентности по ИТ.

 
ПРОЕКТ С НОМЕР 2021-1-BG01-KA122-SCH-000013941 ПДФ Печат Е-мейл

erasmus

logo digital schools

logo crch

НОВ ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ +, КД 1,

СЕКТОР „УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ“,

ПРОЕКТ С НОМЕР 2021-1-BG01-KA122-SCH-0000139411.09.2022 г.

Проектът е съфинансиран от програма „Еразъм+“ на Европейския съюз

Разработеният от училището проект "Цифрово училище" предвижда екип от 5 учители да бъде обучен в Испания с цел подобряване качеството на обучението в реална и онлайн среда, разнообразяване на методите на преподаване и създаване на позитивна атмосфера в класните стаи. СУ "Вичо Грънчаров" ще използва възможностите на програмата Еразъм + за подкрепа на професионалното развитие на учителите. Кризата с COVID-19 хвърли светлина върху важността на цифровото образование за дигиталната трансформация, от която нашата организация се нуждае. В резултат на обучението очакваме учителят да оптимизира начина си на работа в класовете чрез използване на нови знания, идеи, разнообразни техники и материали, осигурени от организаторите, да се използва потенциалът на цифровите технологии за преподаване и обучение и да се развият цифрови умения за всички. Така ще се предизвика интереса на всички ученици, ще се повиши желанието да учат и ще ги стимулират да са активни участници и събеседници в дейности. Ще се подготвят 5 открити уроци в онлайн среда или смесена среда. Учители ще разработят и разпространят 10 на брой уроци за ОРЕС чрез уеб сайта на проекта като част от уеб сайт на училището. Ще се реализират дейности с разпространението на успешни практики с организиране на онлайн конференция. В края на проекта ще се организира и проведе представителна изява пред ученици, колеги и родители. Ще се направят публикации в местни и регионални медии за работата по проекта.

Какво ще постигнем с реализирането на проекта:

Подготовката на учителите чрез обучение за работата в нови образователни среди за онлайн учене и преподаване; Да повишим капацитета на учителския състав, като превърнем масовия учител в добре подготвен и обучен преподавател, уверен и готов да посрещне съвременните предизвикателства в обучението; Интегриране на резултатите от дейностите по мобилност в организацията: нашата организация като бенефициенти ще интегрира резултатите от внедрените дейности за мобилност, знания, придобити от учителите, за да се възползват организацията като цяло, нейният персонал и учащи; Чрез усвоените европейски обучителни похвати, да стимулираме учениците към по-голям интерес, повече знания и умения за работа в онлайн среда; Повишаване на знанията на учителите и резултатите на учениците.

 
Проект на МОН BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ ПДФ Печат Е-мейл


Обща информация за проекта

На 12.02.2021 г. бе подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ между Министерство на образованието и науката - конкретен бенефициент и ИА ОПНОИР - управляващ орган на ОП НОИР. Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент - Министерството на образованието и науката (МОН).

Проектът цели да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи и да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние. Предвидените дейности са логически обвързани и осигуряват възможност за непрекъснатост на образователния процес. Те са пряко свързан с преодоляване на последиците, предизвикани от пандемията от COVID-19 и са свързани с техническото обезпечаване на образователната система и осигуряване на условия за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда, които са определени на база необходимостта от краткосрочното им изпълнение. Важен приоритет е пълното осигуряване на достъп за всички ученици до виртуална класна стая в условията на продължителна пандемия. Чрез проекта образователната система следва да осигури равни условия за всички ученици за развитие на дигитална грамотност и качествено обучение по всички предмети за всички образователни етапи. Целева група освен учениците са и педагогическите специалисти, родителите и образователните медиатори. С помощта на планирани обучения за педагогическите специалисти се цели насърчаване за придобиване и усъвършенстване на цифрови умения, използване на иновативни методи за преподаване и учене. Планирани са обучения на образователни медиатори и на родители, насочени към създаване на умения за работа с дигитални устройства и с електронни образователни платформи за търсене и използване на електронни образователни ресурси, което от своя страна допълнително би помогнало на учениците за пълноценното им участие в образователния процес.

Проектът е на обща стойност 109 562 541,93 лева и е с продължителност 35 месеца.

Основна цел на проектае да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

Специфичните цели са:

 • Подобряване на условията и осигуряване на равен достъп за обучение от разстояние в електронна среда;
 • Създаване на условия за усъвършенстване на цифровите умения на преподавателите за по-ефективна работа във виртуална среда и насърчаване използването на иновативни методи на преподаване и учене;
 • Насърчаване на мотивацията на родителите за по-активно включване в образователния процес от разстояние в електронна среда с цел подпомагане на учениците в семейната среда.

Допустими дейности

 • Дейност 1Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи.
 • Дейност 2Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда.
 • Дейност 3Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда.
 • Дейност 4Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда (в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание и др.).
 • Дейност 5Подкрепа за допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда.

В изпълнението на проектните дейности ще бъдат включени всички държавни и общински училища на територията на Р България, подали заявление за участие в проекта и включени в заповед на министъра на образованието и науката.


Целева групапо проекта са ученици, педагогически специалисти в общинските и държавни училища, образователни медиатори и родители.

Индикатори за изпълнение:

 • Брой участници с осигурен достъп до обучение от разстояние в електронна среда - 140 000 броя;
 • Брой ученици, получили допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда - 37 718 броя;
 • Брой на участниците подкрепени в борбата или противодействието на ефектите от пандемията COVID-19 - 477 718 броя.

Индикатори за резултат:

 • Брой участници, които придобиват умения за обучение от разстояние - 210 000 броя;
 • Нетен коефициент на записване в образование на подкрепените участници – 90 %;
 • Брой участници, които придобиват квалификация при напускане на операции, подкрепени с действия за борба с последиците от пандемията COVID-19 - 20 000 броя.

-------------- www.eufunds.bg -------------
Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран
от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

 
Проект „Устойчиво развитие. По-малко пластмаса. Пестене на ресурси." ПДФ Печат Е-мейл

6 10 IMG 20211004 145955На 04.10.21 година се проведе обучение на ученици от VII клас, по спечелен конкурс за училищни проекти на теми "Устойчиво развитие. По-малко пластмаса. Пестене на ресурси."

Менторът Блажка Димитрова демонстриракак отпадъците могат да бъдат повторно оползотворени и дискутира със седмокласниците по въпросите за устойчивото развитие, "нулев отпадък", повторно използване и рециклиране на отпадъците и отговорността на всеки от нас за тяхното намаляване. Проведе лекция за "€žнулевия отпадък", интерактивна игра по темата в платформата Kahoot и работилница за изработване на торбички за многократна употреба.

Конкурсът е организиран от Henkel България в партньорство със Zero Waste и "Операция: Плюшено Мече". В рамките на инициативата 20 проекта с максимален брой точки спечелиха обучение + менторска подкрепа.

Щастливи сме, че имахме възможност да бъдем част от инициативата "ЗАЕДНО С ОТГОВОРНОСТ ЗА ЕДИН ПО-КРАСИВ СВЯТ"

 
Национално звено за координация eTwinning ПДФ Печат Е-мейл

МИХАЕЛА АНТОВА, УЧИТЕЛ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА В СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ВИЧО ГРЪНЧАРОВ", УЧАСТВА В НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ -НАСЪРЧАВАНЕ НА ЧЕТЕНЕТО 2021

229313522 621819945459257 1121072735780911917 nЦентърът за развитие на човешките ресурси /ЦРЧР/, в ролята си на Национална агенция по програма "Еразъм+", на Национално звено за координация eTwinning, Национален Еврогайдънс център и Национален Европас център, проведоха Десетата Национална конференция "Насърчаване на четенето" в периода от 28-30 юли, гр. Пловдив. Темата на конференцията тази година беше "€žСъхранените думи".

Официалната част бе открита от г-н Михаил Балабанов - Изпълнителен директор на ЦРЧР, който поздрави участниците, като им пожела нови и вдъхновяващи възможности за обмяна на опит и идеи.Водещ на форума бе г-жа Милена Караангова - главен експерт в ЦРЧР.

За трета поредна година СУ"€žВичо Грънчаров" участва в конференцията за насърчаване на четенето сред учениците и младите хора. Общо 85 участници от цялата страна имаха възможност да се включат в събитието, след като участваха в конкурс за подбор на участниците. Представител на училището беше г-жа Михаела Антова, учител по български език и литература, с доклад на тема "€žСъхранените думи - добри практики, насърчаващи четенето". Освен учители част от конференцията бяха и библиотекари, университетски преподаватели, психолози, писатели и др.

rezultati konkurs chetene 2021.DOC 001По време на тридневната конференция участниците презентираха проекти еTwinning и Еразъм+, добри практики, иновативни методи за насърчаване на четенето и творческото писане, различни инициативи, силата на словото, магията на думите, забравените думи и др.

В края на втория ден се проведе Вечер на поезията и музиката - прозвучаха песните на поетесата Татяна Йотова и стихове на участниците.Конференцията завърши с изложба, озаглавена "Какво четеш?". Всеки участник имаше възможност да представи любима книга и да привлече нови читатели. Повече от 120 книги бяха дарени на библиотеката в град Копривщица и село Долен, област Смолян.

 
„Дигитална компетентност - умения за приобщаване на учениците към учебния процес и защита на дигитал ПДФ Печат Е-мейл

2elena nОт 22 до 24 юли в град Елена се проведе обучение по ОПНОИР, Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 "Образование за утрешния ден" на учители от СУ ,,Вичо Грънчаров". Лекторът на обучението - Гинка Гамсъзова запозна педагогическите специалисти с темата "Дигитална компетентност - умения за приобщаване на учениците към учебния процес и защита на дигиталната идентичност". 22e.ekd nПоследните статистически данни сочат, че обсегът на вниманието научащите се намалява значително в резултат на напредъка на цифровите технологии. Те са в състояние да задържат вниманието върху едно и също нещо не повече от 8 секунди. От преподавателя зависи колко добре може да задържи вниманието на учащите. Бяха разгледани възможностите на Офис 365 за интересно поднасяне на информацията в ОРЕС .

 
„Дигитално изкуство“ и „Мултимедиен свят“ през 2020/2021 учебна година ПДФ Печат Е-мейл

1 digitalniПублична изява
на клубове по интереси за допълнителни занимания по ключови дигитални умения - основно ниво: "Дигитално изкуство" и "€žМултимедиен свят" през 2020/2021 учебна година

На 22 юни 2021 година от 17:00 часа в компютърни кабинети 311 и 312 в СУ "€žВичо Грънчаров" се проведе публична изява на на клубове по интереси за допълнителни занимания по ключови дигитални умения - основно ниво: "€žДигитално изкуство" и "€žМултимедиен свят". На мероприятието присъстваха ученици, родители и учители.

Участниците представиха изработените от тях мултимедийни продукти, реализирани в часовете на клубовете. Всички проекти бяха високо оценени с бурни аплодисменти от публиката.

Мероприятието зареди участниците с много емоции, настроение и желание за още бъдещи творчески изяви .

 


Страница 1 от 17