Начало Документи Правилници

Правилници ПДФ Печат Е-мейл

2019-2020 учебна година

Правилник за дейността на СУ "Вичо Грънчаров"

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "€žВИЧО ГРЪНЧАРОВ" ГРАД ГОРНА ОРЯХОВИЦА

Форми на обучение на учениците в СУ "Вичо Грънчаров"

ПРАВИЛА ЗА ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ ПРИ ОРГАНИЗАЦИЯТА, ПРОВЕЖДАНЕТО И ОЦЕНЯВАНЕТО НА ИЗПИТИ НА УЧЕНИЦИ В САМОСТОЯТЕЛНА, ЗАДОЧНА И ИНДИВИДУАЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕ

В СУ "ВИЧО ГРЪНЧАРОВ"ЗА УЧЕБНАТА 2019-2020 ГОДИНА

Етичен кодекс

СТРАТЕГИЯЗА ДЕЙНОСТТА НА СУ "ВИЧО ГРЪНЧАРОВ"€,

ГРАД ГОРНА ОРЯХОВИЦА

2016/2020 Г.

"Приложение 2"към Стратегия за развитието на училището

2018-2019 учебна година

Правилник за дейността на СУ "Вичо Грънчаров".

Етичен кодекс.

Правилинк за вътрешен трудов ред в СУ"Вичо Грънчаров".

Годишен план за дейността на СУ "Вичо Грънчаров".

Актуализирана стратегия за дейността на СУ "Вичо Грънчаров"-Горна Оряховица 2016/2020 г.

2017-2018 учебна година

Правила и процедури за въвеждане на защитна мрежа за справяне с тормоза и насилието между учениците в СУ "Вичо Грънчаров"- Горна Оряховица разработени, съгласно Заповед №РД09-5906/28.12.2017 г. на Министъра на образованието и науката.

Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в СУ "Вичо Грънчаров"- Горна Оряховица

Годишен план за дейността на СУ "Вичо Грънчаров"-Горна Оряховица

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ на СУ "€žВичо Грънчаров" град Горна Оряховица

Правилник за дейността на СУ "Вичо Грънчаров" -Горна Оряховица за учебната 2017/2018 година

Заповед за изменение и допълнение на Правилинка на СУ "Вичо Грънчаров" - Г.Оряховица

Правилник за вътрешния трудов ред

Стратегия за дейността на СУ "Вичо Грънчаров"-Горна Оряховица 2016/2020 г.

2016-2017 учебна година

Анекс към Правилник за дейността на СУ "€žВичо Грънчаров"€, във връзка с писмо № 16-00-62/25.10.2016г. на Министъра на здравеопазването и писмо № РД 21-1073/07.11.16 на Началника на РУО Велико Търново

Правилник за дейността на СУ "Вичо Грънчаров"- Горна Оряховица за учебната 2016/2017 година

2015-2016 учебна година

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА на СОУ "Вичо Грънчаров" - Горна Оряховица за учебната 2015/2016 година

2014-2015 учебна година

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА-СОУ "Вичо Грънчаров"€-Горна Оряховица 2014/ 2015

ДопълненП Р О М Е Н И В ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА СОУ "€ВИЧО ГРЪНЧАРОВ"€, ПРИЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ПС (ПРОТОКОЛ № 7/ 26.03.2015 г.)

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА-СОУ "Вичо Грънчаров"€-Горна Оряховица 2013/ 2014

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА-СОУ"Вичо Грънчаров"€-Горна Оряховица,2012/2013

ПРАВИЛНИКЗА ДЕЙНОСТТА-СОУ"Вичо Грънчаров"€-Горна Оряховица, 2011/2012