ПРИЕМ ПЪРВИ КЛАС >>>> Прием първи клас <<<< ПРИЕМ ПЪРВИ КЛАС ------------------------------------------ ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН 4 КЛАС >>>> Прием след завършен 4 клас <<<< ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН 4 КЛАС
Начало
СУ "Вичо Грънчаров" - град Горна Оряховица

Ученици от СУ „Вичо Грънчаров” работят по японски проект „Paper Crane Project” ПДФ Печат Е-мейл

2017 japonski pproektКато част от мрежата на асоциираните към ЮНЕСКО училища, СУ"Вичо Грънчаров" взе активно участие в японски проект "€žPaper Crane Project"€, организиран от международната неправителствена организация ICAN със седалище в Женева.

Учениците от 8 "€žа"€ клас профил "Чуждоезиков" имаха за цел да изработят оригами на японски жеравии да напишат своето коледно послание на тях. Хартиеният жерав е традиционен символ за добро здраве и късмет в Япония, чиято изработка е известна по света като вид японско изкуство. Проектът "Paper Crane Project"е доказателство, че ученици по целия свят могат да бъдат единни и да вземат активно участие в редица инициативи, целящи да покажат разнообразието на култури и тяхната значимост за всяко общество.

Линк към сайта, на който може да видите снимки на всички държави и училища, взели участие в проекта: https://dmzcms.hyogo-c.ed.jp/kitasuma-hs/htdocs/?page_id=134

 
Кръгла маса с участие на медиите по проект „Единни и толерантни към интеграция“ ПДФ Печат Е-мейл

емблемаВ края на ноември в изпълнение на проект по договор БС-33.16-2-009/03.10.2017 г. с ЦОИДУЕМ - "Единни и толерантни към интеграция"се състоя кръгла маса в присъствие на медиите. Там бе разяснен смисълът на Проектното предложение, което е в съответствие със Стратегия за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства 2015-2020 г. на МОН, Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на децата и учениците от уязвимите групи. Разисква се въпросът за неформалното образование и училищните извънкласни активности които спомагат и за образователна интеграция и развитие на аналитично и перспективно мислене, на емоционални нагласи за възприемане на реалността. Особено важно място в изграждането на личността заема социалното включване и развитието на социални умения и компетенции. Важен фактор за това са извънкласните дейности, които провокират положителна нагласа към различната културна специфика и стимулират междукултурното разбиране и общуване. Те спомагат за повишаване на европейското съзнание, правят участниците по-добри и отворени към света, с неговите интеркултурни различия и явления. Според присъстващите в децата и учениците ще се формират качества като толерантност, екипност и приемане на различията. За учителите е предвиденото специално обучение „Интеркултурна компетентност“ и разработване на нови иновативни модели за работа с родителите. Новите знания ще бъдат разпространени на доброволен принцип към всички учители от училището и желаещите родители. Допълнителна положителна роля ще играе и въвеждането на новите технологии, защото двете училища - €“ СУ "Вичо Гръначров"и ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", с. Дончево ще изградят нови умения за споделяне чрез видеоконферентна връзка. Чрез проектът "Единни и толерантни към интеграция" ще се разработи и реализира модел от взаимосвързани дейности, които биха могли да се използват от други училища за формиране на толерантност и умения за приемане на различните. Целите поставени с този проект от ръководството на училището са свързани и с преодоляване на агресията използвайки неформалното образование и всички негови инструменти. Пред екипа на двете училища предстои две годишна работа, много изяви, гостувания и съвместни инициативи за да се утвърди максимата, че всеки е отговорен за своите постъпки и толерантността е ключов момент в етиката на взаимоотношенията.

 
Класирани за областно ниво!!! ПДФ Печат Е-мейл

1 IMG 2945Ученическите игри по тенис на маса за момичета 8- ми-10-ти клас, бяха проведени в зала "Никола Петров". Отборът ни срещна съперника от ПГХТ "Проф. д-р Асен Златаров". Нашият отбор игра в съревнование индивидуално и по двойки. При индивидуалната среща момичетата от СУ "Вичо Грънчаров" спечелиха индивидуалните срещи с нито един загубен гейм. При надпреварата по двойки момичетата повториха успеха с 3:0 гейма и успяха да се класират на първо място на общинско ниво от ученческите игри по тенис на маса. Това класира отборът ни на областно ниво където очакваме по трудни срещи и повече отбори от областта.

Успехи в следващата надпревара!

 
Научи ме да умея-неформално обучение ПДФ Печат Е-мейл

11 IMG 3656На 28.11.2017 година ученици от 8 а, 9 а, 10 а, 11 а и б класове на СУ "Вичо Грънчаров"€ взеха участие в интерактивна работилница в класната стая. Тя е посветена на уменията на 21-ви век. Представена беше презентация, показваща нагледно кои са ключовите умения, които всеки трябва да притежава, за да бъде успешен и конкурентноспособен на пазара на труда. Работа в екип, комуникативни умения, емоционална интелигентност, дигитални умения, личностно развитие, критично мислене и креативност са новите умения, които ще са необходими да притежава новото поколение на 21-ви век.

Акцент на събитието към момента беше развиване на умението за "работа в екип" и "€комуникативни умения"€. Освен теоретични знания учениците имаха възможност да приложат наученото чрез състезания и игри.

С участието на самите ученици бяха изяснени какво съдържание се влага и разбира от тях за всяко едно от уменията.

Екипът им предложи да участват в едно предизвикателство, което те с желание и ентусиазъм приеха. Три отбора се състезаваха да направят кула от сламки, кламери, ластици, хартиено тиксо и листи.

Това, което учениците „взеха” от срещата бяха емоции, опит, разбиране, комуникация и възможност да изразят лично мнение, които ще използват в своите бъдещи начинания.

 
СУ “Вичо Грънчаров“ спечели проект по Компонент 2 на Националната програма „ИKT" ПДФ Печат Е-мейл

Достъпът до информационните и комуникационни технологии (ИКТ) за съвременните деца е неразделна част от достъпа до образование. Електронизацията на учебния процес е ключов елемент на модерното училище, а навлизането на иновации, базирани на ИКТ, в системата на образованието оптимизира процеса на обучение и повишава неговата ефективност.

В изпълнение на одобрената от правителството Национална програма "€žИнформационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование"2017 г. и във връзка с изпълнението на Плана за реализация на Стратегията за ефективно внедряване на ИКТ в образованието и науката (2014-2020 г.), СУ "Вичо Грънчаров" - Горна Оряховица спечели проект по Компонент 2 "€žИзползване на съвременни методи за преподаване и създаване на електронно учебно съдържание и използване на електронни платформи". Така всички учители в училището имат възможност от използване на материали и иновативни уроци чрез сайта "Уча се", както и да ги прилагат през време на часовете за своите ученици. Това е нова форма за работа в училището. Осигурява модерни средства за достъп до образователни ресурси и обучение в системата на училищното образование, което дава отражение за по-лесно и добро усвояване на учебното съдържание от учениците. Сега пред училищното ръководство стои проблема с осигуряване за всички учители необходимата лична техника.

 
ВЕСТИТЕЛИ НА ДОБРОТО 2017 ПДФ Печат Е-мейл

IMG 2940В деня на християнското семейство ученици от СУ "Вичо Грънчаров"€ бяха наградени с медали от местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

Децата, споделиха,че тази награда ги прави горди и още по-мотивирани, за да продължават да правят добро.

Призът "Вестители" на доброто 2017 те получиха за дръзката инициатива да ремонтират и обновят кабинета по история в училище.

Награда за техните усилия са постигнатия резултат и радостта в очите на учениците, които се обучават в училище.

 


Страница 9 от 94